Personal Wiki‎ > ‎Others‎ > ‎Unfiled.未分类‎ > ‎

A sample of ISBN

ISBN编码解析

例:
7-04-004196-0

7 中国
04 高等教育出版社
004196 书名的序列号
0 校验位

书号从左到右10个数字分别乘以10, 9, 8, ..., 3, 2, 1,再求和并除以11,能除尽的为正确书号。
Comments